Hoop & Hulp

Voor de kerk!

GOD IS IN BEWEGING!

Perspectief en hoop

Een toenemend aantal traditionele kerken heeft de moed om te gaan zaaien op plaatsen waar de hoop verdwenen lijkt. Dat gaat vaak niet makkelijk. Toch blijkt op een toenemend aantal plaatsen de grond wel klaar te zijn voor een nieuwe beweging van Gods Geest. De tijd is rijp om nieuwe wegen te bewandelen en uit te zien naar oogst.

Wat zien we gebeuren:

  • Tientallen kerken investeren in maandelijkse gezinsdiensten die vrucht beginnen af te werpen. De focus in Noord Friesland naar de volgende generatie die houdt van inspirerende samenkomsten, waar generaties gezamenlijk optrekken.
  • Jeugdwerkers krijgen de gelegenheid om dingen uit te proberen, die 10 jaar geleden onmogelijk waren: Andere muziek, ander stijl van spreken en vrijere vormen in de opbouw van de kerkdienst. Het gaat meer om verbinding met elkaar, spreken over persoonlijk geloof en de verwachting hebben dat God groei kan geven.
  • Een snel groeiend aantal gebedsgroepen bidt op de achtergrond voor herleving van de kerk.

"De jeugdwerker brengt nieuw leven in de kerk, super!"

“Door de gezinsdienst onder leiding van de jeugdwerker ontstaat verbinding en fris geloof”

Kan het wel?

Maar we horen toch overal dat het slecht gaat met de kerk? Alle statistieken gaan toch omlaag en de kerken lopen toch leeg? Dat klopt gedeeltelijk, maar er groeit ook hoop en verwachting. God wil “opbouwen wat verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld” (Jesaja 58:12). Dit kan gebeuren in mensen die met geloof en vaardigheid meebouwen in de plaatselijk kerk. Mensen die beschikbaar zijn om door God gebruikt te worden en opgeleid zijn om verschillende doelgroepen te bereiken en te inspireren. Voorbeelden voor jongeren die zoeken naar rolmodellen. Bemoedigers voor jonge gezinnen bij geloofsopbouw en verbinders tussen generaties.

Hoe dan?

Organisaties als Royal Mission leiden jeugdwerkers op en begeleiden ze binnen de plaatselijk kerk. LEF-Navigators opereren op een inspirerende manier binnen kerken met discipelschap-projecten. Wanneer werkers in de plaatselijke gemeenten een plek krijgen, kunnen ze als een vliegwiel functioneren voor het werk dat God wil doen. De praktische vraag is vaak: Hoe kunnen we hen betalen? Sommige kerken hebben de visie en de financiële middelen, maar er zijn ook kerken die aarzelen (“eerst zien en dan geloven”) of die deze middelen nu niet hebben.

HOOP ONTSTAAT WAAR NIEUWE KANSEN EN MOGELIJKHEDEN ZICH AANDIENEN! BOUW JE MEE?

Het Fonds

De Stichting Fonds Opbouw Kerken Noord-Friesland is opgericht om deze kerken in Noord Friesland hierbij te ondersteunen. Door de financiële middelen van het fonds wordt bijvoorbeeld het aanstellen van een jeugdwerker haalbaar. Deze aanstelling zal meestal worden gerealiseerd in samenwerking met Royal Mission. Zo’n kerk kan ervaring opdoen wat het betekent om een werker in hun midden te hebben. De ondersteuning van het fonds helpt om de inzet van een werker mogelijk te maken. Het fonds is voor haar inkomsten afhankelijk van gevers die weten dat je eerst moet investeren voordat er groei, ontwikkeling en rendement ontstaat. In Bijbelse taal, we moeten eerst zaaien voordat we kunnen oogsten. Wil je helpen zaaien?

Financiën

De kosten voor een kerk om een jeugdwerker voor 10 uur per week in loondienst te nemen bedragen ca €10.000,- per jaar. Het principe dat het fonds hanteert: in het eerste jaar wordt 75% van de kosten gedoneerd. Gedurende de daarop volgende 2 jaren wordt de donatie afgebouwd. De plaatselijke gemeente heeft dan de tijd om enthousiasme in de kerk om te zetten in genoeg draagvlak om een jeugdwerker zelf voor lange termijn te kunnen betalen.

Ambitie

De verwachting en ambitie is dat de komende 5 jaar tenminste 15 kerken gaan worden ondersteund met een inspirerende jeugdwerker. Noord-Friesland heeft ruim 100 kerkelijke gemeentes.

“GROW tienerweekend heeft verbinding en verdieping gegeven onder de tieners”